Eutis se stal regionálním partnerem sítě Eurodesk!

Eutis se stal regionálním partnerem sítě Eurodesk!

Od začátku roku 2022 se stala organizace EUTIS o.p.s. regionálním partnerem sítě Eurodesk v České republice. Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. Tato síť umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mobilitách a vzdělávacích programech. Informace o možnostech mobilit, zajímavé informace o neformálním vzdělávání, ale také pozvánky na aktivity od dalších regionálních partnerů – to vše nyní najdete i na našem webu a sociálních sítích!

Co je Eurodesk?

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. Od roku 2014 se Eurodesk stal hlavním komunikačním kanálem programu Erasmus+ mládež. V jednotlivých účastnických zemích jsou národními partnery Eurodesku státní instituce působící v oblasti mládeže, v České republice je národním partnerem Eurodesku Dům zahraniční spolupráce. Národní partner Eurodesku funguje v  rámci evropské sítě, kterou podporuje koordinační jednotka se sídlem v Bruselu. Eurodesk  má v ČR rozvinutou síť regionálních partnerů, kteří poskytují informace mládeži a pracovníkům s mládeži s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na místní úrovni. To vede k nárůstu počtu mladých lidí, kteří mají k informacím o mobilitách a možnostech aktivního zapojení přístup.

Kde najdete informace?

Erasmus+

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost. Podrobnější informace o programu najdete na oficiálních stránkách www.naerasmusplus.cz nebo https://www.dzs.cz/program/erasmus

Priority pro období 2021–2027

  • inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání;
  • udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem, zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech;
  • digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů;
  • participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity.

V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat o podporu k zahraničním výjezdům, projektům participace mládeže nebo navázat spolupráci se zahraničními partnery. Veškeré informace o procesu podání žádostí, podporovaných aktivitách nebo priority jsou podrobně popsány v příručce programu.

Evropský zbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem ve věku 18 – 30 let příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce. Můžete se zapojit jako dobrovolník v zahraniční, vyrazit na praktickou stáž nebo sami realizovat solidární projekt. Kompletní informace a možnosti naleznete na https://europa.eu/youth/solidarity_cs .

Další informace o grantech, studiu v zahraničí nebo o nabídkách práce, stáží a dobrovolnictví naleznete na stránce https://www.eurodesk.cz/

Užitečné publikace:

 

Další aktuality