Evropský rok mládeže

Evropský rok mládeže

Rok 2022 byl vyhlášen Evropským rokem mládeže. V zájmu uznání, podpory a zapojení mladých lidí na všech úrovních bude dle vyhlášení Evropské komise sledovat Evropský rok mládeže čtyři cíle:

  • Obnovení pozitivních vyhlídek pro mladé lidi se zvláštním zřetelem k tomu, jaké negativní dopady na ně měla pandemie COVID-19, přičemž je třeba zdůraznit, že ekologická a digitální transformace a další politiky Unie nabízejí příležitosti mladým lidem a společnosti jako celku.
  • Podpora mladých lidí, mimo jiné prostřednictvím práce s mládeží, zejména mladých lidí s omezenými příležitostmi, ze znevýhodněného a rozmanitého prostředí nebo ze zranitelných a marginalizovaných skupin, aby si osvojili příslušné znalosti a kompetence, a stali se tak aktivními a angažovanými občany inspirovanými evropským pocitem sounáležitosti.
  • Podpora mladých lidí, aby lépe porozuměli různým příležitostem, které mají k dispozici, ať už na unijní, vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, podpora jejich osobního, sociálního, hospodářského a profesního rozvoje.
  • Začleňování politiky v oblasti mládeže do všech příslušných oblastí politiky Unie v souladu se strategií EU pro mládež na období 2019–2027 s cílem podpořit začlenění hlediska mládeže do tvorby politik na všech úrovních.

Ať je vaše vize pořádně slyšet!

Evropská komise v souvislosti s probíhajícím Evropským rokem mládeže představila platformou pro záznam hlasu, která je zcela věnována mládeži! Cílem je umožnit mladým Evropanům z různého prostředí utvářet budoucnost Evropy tím, že nahlas a jasně vyjádří svou vlastní vizi budoucnosti. Ať už se jedná o otázky zaměstnanosti, míru a bezpečnosti, změny klimatu, vzdělávání, inkluze, nebo duševního zdraví, Evropská komise si vyslechneme hlasy, nápady a přání mladých. Svůj vzkaz můžete nahrát na www.youthvoices.eu.

Soutěž u příležitosti Evropského roku mládeže

U příležitosti Evropského roku mládeže vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce soutěž, do které se mohou zapojit mladí lidé ve věku 18–30 let. Cílem je dát příležitost mladým lidem, kteří mají představu o tom, kam by se budoucnost Evropy měla ubírat a chtějí se o svoji vizi podělit. Mohou ji zpracovat buď v písemné eseji, nebo formou autorského videa. Autoři nejlepších esejí vyhrají dvoudenní návštěvu Bruselu ve dnech 5. – 7. 12. 2022 a účast na závěrečné konferenci Evropského roku mládeže! Termín pro zasílání příspěvků byl prodloužen do 15. srpna 2022. Více o soutěži a zadání se dočtete na webu DZS.

 

V rámci Evropského roku mládeže proběhne i nový ročník regionálních seminářů projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky. Více o novém ročníku projektu se dozvíte na jeho webové stránce www.rozhodujoevrope.cz.

Další aktuality